Elektro Cuypers Selexion | Kerkhovensesteenweg 336 | 3920 Lommel | 011 34 15 70 | info@elektrocuypers.be
Copyright 2017 Elektro Cuypers | Kerkhovensesteenweg 336 | 3920 Lommel | 011 34 15 70 | info@elektrocuypers.be BTW BE0428.293.602 | IBAN BE29 4539 0880 0164 | BIC KREDBEBB | Voorwaarden
Openingsuren: Ma 09.00 - 18.00 Di   09.00 - 18.00 Wo 09.00 - 18.00 Do  09.00 - 18.00 Vr   09.00 - 18.00 Za   10.00 - 17.00 Zo gesloten
Elektro Cuypers BVBA Kerkhovensesteenweg 336 3920 Lommel 011 34 15 70 info@elektrocuypers.be
Algemeen Privacybeleid Elektro Cuypers 1. Over dit privacybeleid 2. Voor welk doel worden persoonsgegevens verzameld? 3. Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden? 4. Waarom hebben jullie mijn persoonsgegevens nodig? 5. Welke persoonsgegevens verzamelen jullie? 6. Wie verwerkt mijn gegevens? 7. Worden mijn persoonsgegevens aan derden doorgegeven? 8. Hoe geef ik toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens? 9. Welke rechten heb ik? 10. Welke gevolgen heeft het als ik mijn persoonsgegevens niet wens te verstrekken? 11. Welke gevolgen heeft het als ik mijn persoonsgegevens laat schrappen, mijn toestemming   intrek of wil vergeten worden door uw organisatie? 12. Maken jullie gebruik van georganiseerde besluitvorming? 13. Op welke rechtsgrond worden mijn gegevens verzameld? 1. Over dit privacybeleid 1.1. Waarop is dit privacybeleid van toepassing? Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Elektro Cuypers BVBA worden verzameld in het kader van haar dienstverlening, zowel offline als online. 1.2. Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid? Elektro Cuypers BVBA, met maatschappelijke zetel te Kerkhovensesteenweg 336, 3920 Lommel. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres. U kan tevens contact met ons opnemen via het online contactformulier, telefonisch op het nummer 011/341570 of via mail (privacy@elektrocuypers.be). 1.3. Kunnen de voorwaarden veranderen? Elektro Cuypers kan het privacybeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. 2. Voor welk doel worden persoonsgegevens verzameld? Elektro Cuypers verzameld persoonsgegevens voor volgende specifieke doelen: 2.1. Voor het bijhouden van uw aankoopgeschiedenis, alsook de uitgevoerde herstellingen, dienen wij deze gegevens te koppelen aan bepaalde persoonsgegevens zoals uiteengezet in punt 11, om u identificeerbaar te maken als klant. Wij houden deze gegevens voor u bij in verband met garantie en naservice van uw toestel; 2.2. Voor het toesturen van algemene en marketing commerciële communicatie; 2.3. Voor het toesturen van onze nieuwsbrief en overige marketing communicatie met betrekking tot ons bedrijf; 2.4. Voor het vertrekken van statistische gegevens over onze gebruikers aan derden - deze informatie zal echter niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren; 2.5. Voor het behandelen van aanvragen en klachten die door (of over) u zijn ingediend, zowel gerelateerd aan deze website als aan de fysieke winkel; 2.6. Voor verlengde waarborgen aan te melden bij leveranciers. Bij bepaalde toestellen bieden leveranciers een verlengde waarborg aan. Op dit moment dienen bepaalde persoonsgegevens aan deze derden verstrekt te worden om u als klant identificeerbaar te maken. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk om dit registratieproces af te ronden. Ook indien u een verlengde waarborg zou aankopen is het delen van deze gegevens vereist. Dit geeft deze derden niet het recht om uw gegevens voor een ander doel te gebruiken dan deze identificatie. 3. Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden? Uw gegevens worden door ons bijgehouden zo lang als noodzakelijk is om u als klant te identificeren als koper van een bepaald toestel of dienst in het kader van garantie en naservice. 4. Waarom hebben jullie mijn persoonsgegevens nodig? Het verstrekken van uw persoonsgegevens is op zicht niet noodzakelijk voor uw aankoop. U bent dan ook geenszins verplicht uw gegevens door te geven. Wij bieden echter een aantal diensten aan, waarvoor het delen van uw gegevens wel noodzakelijk is. In punt 5 vindt u ook terug welke gegevens wij nodig hebben voor de verschillende diensten. 4.1. Voor het bijhouden van uw aankoopgegevens Als een dienst naar u toe houden wij de aankoopgegevens van uw toestellen bij. Noodzakelijkerwijs moeten wij deze linken aan bepaalde persoonsgegevens om u te identificeren als klant. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze dienst, dient u zelf uw aankoopbewijzen bij te houden in verband met garantieregelingen en naservice, zoals de wet op de handelspraktijken voorziet. 4.2. Om extra garantie te registeren bij leveranciers Om van deze dienst gebruikt te maken is het delen van bepaalde persoonsgegevens vereist. Indien u uw persoonsgegevens niet wenst te delen, is het niet mogelijk om van deze dienst gebruik te maken. 5. Welke persoonsgegevens verzamelen jullie? Wij maken een onderscheid tussen de persoonsgegevens vereist voor onze dienstverlening gespecifieerd in punt 2.1 en 2.5 (hieronder gekend als primaire dienstverlening), de dienstverlening gespecifieerd in punt 2.6 (hieronder gekend als secundaire dienstverlening), de dienstverlening gespecifieerd in punt 2.4 (hieronder gekend als statistische dataverzameling) en de dienstverlening uit punt 2.2 en 2.3 (hieronder gekend als marketingpraktijken). Voor al onze diensten geldt steeds dat als u deze gegevens niet wenst te delen, het niet mogelijk is om van deze diensten gebruik te maken. 5.1. Persoonsgegevens voor primaire dienstverlening Voor onze primaire dienstverlening zijn volgende gegevens vereist: Achternaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer. 5.2. Persoonsgegevens voor secundaire dienstverlening Voor deze dienstverlening zijn volgende gegevens vereist: Voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer, e-mailadres. 5.3. Persoonsgegevens voor statistische dataverzameling Voor deze dienstverlening verzamelen wij geanonimiseerde gegevens betreffende uw surfgedrag op onze site’s en de statistische verwerking van gegevens betreffende klantenspreiding. Alle gegevens die hier verwerkt worden zoals straat, huisnummer, postcode, gemeente, ip-adres, zijn ontdaan van uw naam of telefoonnummer. In dit verband verwijzen we ook naar ons cookiebeleid. 5.4. Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden Voor marketingdoeleinden verzamelen wij volgende gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, postcode, straat, huisnummer. 6. Wie verwerkt mijn gegevens? Elektro Cuypers BVBA verwerkt uw gegevens zelf. Deze worden niet doorgegeven of uitbesteed aan derden, behoudens de uitzonderingen in punt 7. 7. Worden mijn persoonsgegeven aan derden doorgegeven? Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden in het kader van verlengde waarborg, zoals bepaald in punt 2.6 en punt 5.2. Verder delen wij uw gegevens nooit met derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. 8. Hoe geeft ik toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens? Er zijn twee mogelijkheden om uw toestemming te geven. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het invoegen treden van het AVG, zijnde voor 26 mei 2018, is dit in principe voldoende en dient er geen andere expliciete toestemming gegeven te worden. Na deze datum zullen wij u vragen om een formulier in te vullen met betrekking tot de verzameling van de persoonsgegevens, omdat wij uw expliciete toestemming nodig hebben. Om mogelijke verwarring te vermijden, zullen wij vanaf 1 januari 2018 al onze klanten vragen om op deze manier toestemming te geven voor de verzameling van hun persoonsgegevens. 9. Welke rechten heb ik? U beschikt te allen tijde over het recht om: 9.1. Uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen uit ons systeem. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u in punt 1 van dit privacybeleid. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen afgewerkt. 9.2. Uw persoonsgegeven te laten beperken. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor bepaalde van de in punt 2 uiteengezette doelen, is het mogelijk om ons dit te laten weten. Als wij niet over de technische mogelijkheden beschikken om uw verzoek voor gedeeltelijke schrapping in te willigen, bieden wij u steeds de mogelijkheid om uw gegevens volledig uit ons bestand te schrappen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u in punt 1 van dit privacybeleid. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen afgewerkt. 9.3. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit kader verwijzen we naar punt 4.1 en punt 4.2. 9.4. Bezwaar te maken tegen de gegevensoverdraagbaarheid. In dit kader verwijzen we naar punt 4.2. 9.5. Een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een incorrecte manier verzamelen of behandelen, of indien uw verzoek zoals omschreven in punt 4.1 en punt 4.2 niet binnen 30 dagen ingewilligd zou zijn. 9.6. Vergeten te worden. In dit kader verwijzen we naar het recht op schrapping in punt 4.1. 9.7. Uw gegeven toestemming in te trekken. In dit kader verwijzen we naar het recht op schrapping in punt 4.1. 9.8. Bezwaar te maken tegen direct marketing praktijken. Indien u wenst geschrapt te worden uit onze mailinglijsten kan dit op de volgende manieren (door de technische beperkingen van ons systeem is het slecht mogelijk om enkel in of uit te schrijven voor al onze direct marketing praktijken, zowel offline als online); 9.8.1. Door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u in punt 1; 9.8.2. Door u uit te schrijven via de mailing. 9.9. Geen enkel element in deze privacyverklaring doet afbreuk aan al uw wettelijke rechten. 10. Welke gevolgen heeft het als ik mijn persoonsgegevens niet wens te verstrekken? Indien u uw persoonsgegevens niet wenst te delen met ons, is het helaas niet mogelijk om van de diensten die deze persoonsgegevens gebruiken (zoals bepaald in punt 2) gebruik te maken. 11. Welke gevolgen heeft het als ik mijn persoonsgegevens laat schrappen, mijn toestemming intrek, of vergeten wens te worden door uw organisatie? Als u uw gegevens laat schrappen, uw toestemming intrekt of wenst vergeten te worden door onze organisatie heeft dit verschillende gevolgen, afhankelijk van de diensten waar u gebruik van maakt. Om de uitleg hieronder eenvoudig en begrijpelijk te houden wordt het intrekken van de toestemming en het recht om vergeten te worden gezien als schrapping, zonder afbreuk te doen aan de verschillende rechten die u zou kunnen ontlenen aan deze verschillende begrippen. 11.1. Gevolgen voor primaire diensten: Na uw verzoek tot schrapping van uw gegevens zullen al uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen gewist worden uit onze database. Al uw aankoop- en herstelgegevens zullen geanonimiseerd worden. Vanaf dat moment ligt de volledige bewijslast omtrent garantieregelingen bij u, en kunnen wij geen enkele zoekopdracht meer uitvoeren in uw gegevens. Dit proces is onomkeerbaar. 11.2. Gevolgen voor secundaire diensten: Indien u een schrapping wenst van uw persoonsgegevens uit de databanken voor verlengde waarborg, is uw verlengde waarborg niet langer van toepassing. Een terugbetaling van eventuele betaalde kosten of vergoedingen is niet mogelijk. Al uw rechten op extra waarborg vervallen, onverwijld uw wettelijke waarborgperiode. 11.3. Gevolgen voor statistische dataverzameling: Uw gegevens zullen na schrapping ook niet meer gebruikt worden voor statistische dataverzameling. Merk wel op dat indien u terug gebruik zou maken van onze site u het gebruik van cookies wel accepteert (zie ook ons cookiebeleid) en op dat moment uw online gedrag wel opgenomen wordt in deze statistische dataverzameling. 11.4. Gevolgen voor marketingdoeleinden: Binnen de 30 dagen worden uw gegevens geschrapt uit de databanken voor marketingdoeleinden. U zal niet langer opgenomen zijn in onze mailinglijsten. 12. Maken jullie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming? Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inzake uw persoonsgegevens. 13. Op welke rechtsgrond worden mijn gegevens verzameld? Wij verzamelen uw gegevens in de eerste plaats conform artikel 6, lid 1, paragraaf a van het AVG, zijnde met uw toestemming voor de specifieke doelen opgesomd in punt 2. Specifiek voor het doel in punt 2.6 verwijzen we ook naar artikel 6, lid 1, paragraaf b van het AVG.
Algemeen Privacybeleid Elektro Cuypers
Copyright 2017 Elektro Cuypers Kerkhovensesteenweg 336 | 3920 Lommel | 011 34 15 70 | info@elektrocuypers.be | BTW BE0428.293.602 IBAN BE29 4539 0880 0164 | BIC KREDBEBB | Voorwaarden
Openingsuren: Ma 09.00 - 18.00 Di   09.00 - 18.00 Wo 09.00 - 18.00 Do  09.00 - 18.00 Vr   09.00 - 18.00 Za   10.00 - 17.00 Zo gesloten
Elektro Cuypers BVBA Kerkhovensesteenweg 336 3920 Lommel 011 34 15 70 info@elektrocuypers.be
Algemeen Privacybeleid Elektro Cuypers 1. Over dit privacybeleid 2. Voor welk doel worden persoonsgegevens verzameld? 3. Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden? 4. Waarom hebben jullie mijn persoonsgegevens nodig? 5. Welke persoonsgegevens verzamelen jullie? 6. Wie verwerkt mijn gegevens? 7. Worden mijn persoonsgegevens aan derden doorgegeven? 8. Hoe geef ik toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens? 9. Welke rechten heb ik? 10. Welke gevolgen heeft het als ik mijn persoonsgegevens niet wens te verstrekken? 11. Welke gevolgen heeft het als ik mijn persoonsgegevens laat schrappen, mijn toestemming   intrek of wil vergeten worden door uw organisatie? 12. Maken jullie gebruik van georganiseerde besluitvorming? 13. Op welke rechtsgrond worden mijn gegevens verzameld? 1. Over dit privacybeleid 1.1. Waarop is dit privacybeleid van toepassing? Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Elektro Cuypers BVBA worden verzameld in het kader van haar dienstverlening, zowel offline als online. 1.2. Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid? Elektro Cuypers BVBA, met maatschappelijke zetel te Kerkhovensesteenweg 336, 3920 Lommel. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres. U kan tevens contact met ons opnemen via het online contactformulier, telefonisch op het nummer 011/341570 of via mail (privacy@elektrocuypers.be). 1.3. Kunnen de voorwaarden veranderen? Elektro Cuypers kan het privacybeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. 2. Voor welk doel worden persoonsgegevens verzameld? Elektro Cuypers verzameld persoonsgegevens voor volgende specifieke doelen: 2.1. Voor het bijhouden van uw aankoopgeschiedenis, alsook de uitgevoerde herstellingen, dienen wij deze gegevens te koppelen aan bepaalde persoonsgegevens zoals uiteengezet in punt 11, om u identificeerbaar te maken als klant. Wij houden deze gegevens voor u bij in verband met garantie en naservice van uw toestel; 2.2. Voor het toesturen van algemene en marketing commerciële communicatie; 2.3. Voor het toesturen van onze nieuwsbrief en overige
Algemeen Privacybeleid Elektro Cuypers